驃 phiếu (21n)

1 : Con ngựa vàng lang trắng.
2 : Khoẻ mạnh. Nhà Hán 漢 có chức quan võ gọi là phiếu kị tướng quân 驃騎將軍.
3 : Dáng ngựa chạy nhanh.