驂 tham (21n)

1 : Con ngựa đóng kèm bên xe.
2 : Ðóng xe ba ngựa.
3 : Kẻ ngồi bên xe gọi là tham thừa 驂乘.