騃 ngãi, ngai (17n)

1 : Lẩn thẩn, ngu ngốc. Có khi đọc là chữ ngai.