駑 nô (15n)

1 : Ngựa hèn nhát.
2 : Phàm tài năng kém hèn cũng gọi là nô. Phần nhiều dùng làm chữ nói tự nhún mình. Như nô tài 駑才 tài hèn kém.