馥 phức, phốc (18n)

1 : Hơi thơm. Thơm ngạt ngào. Cũng đọc là chữ phốc.