饘 chiên (21n)

1 : Cháo đặc. Cháo đặc gọi là chiên 饘, cháo loãng gọi là chúc 粥.