饒 nhiêu (19n)

1 : Nhiều, đầy đủ. Như phú nhiêu 富饒 giàu có đầy đủ.
2 : Khoan dung, tha, tha lỗi cho người gọi là nhiêu.
3 : Họ Nhiêu.