饉 cận (19n)

1 : Đói rau. Năm mất mùa gọi là cơ cận 饑饉.