饅 man (18n)

1 : Bột ủ cho lên bọt rồi đem hấp ăn gọi là man đầu 饅頭 bánh bò chén, bánh bột hấp.