餾 lựu (18n)

1 : Hơi cơm bốc lên, cơm đã chín gọi là lựu.