餽 quỹ (18n)

1 : Đưa tặng, đưa làm quà. Cùng nghĩa với chữ quỹ 饋.