餧 ủy, nỗi (16n)

1 : Chăn nuôi. Cho giống muông ăn gọi là uỷ. Một âm là nỗi. Đói.