餡 hãm (16n)

1 : Nhân bánh. Như đậu sa hãm 豆沙餡 nhân đậu xanh.