餑 bột (15n)

1 : Bánh bột, người phương bắc gọi bánh là bột bột 餑餑.
2 : Bọt nước chè (trà).