餉 hướng (14n)

1 : Tặng cho, thết đãi.
2 : Tiền lương dùng về việc quân.