飯 phạn, phãn (12n)

1 : Cơm.
2 : Một âm là phãn. Ăn cơm.
3 : Cho giống súc ăn.
4 : Ngậm.