飫 ứ, ốc (12n)

1 : No nê, ăn uống chán thích. Ta quen đọc là chữ ốc.
2 : Đứng mà ăn uống.
3 : Ăn uống riêng.
4 : Cho.