飧 sôn, tôn, san (11n)

1 : Ăn chín. Bữa cơm sáng gọi là ung 饔, bữa cơm chiều gọi là sôn 飧.
2 : Nước với cơm lẫn với nhau gọi là sôn. Cũng đọc là chữ tôn, chữ san.