飢 cơ (10n)

1 : Đói. Như cơ bão 飢飽 đói no. Có khi dùng như chữ ki 饑.