飆 tiên (25n)

1 : Gió dữ, gió táp, gió giật. Như cuồng tiên 狂飆 giông tố, bão táp.