飂 liêu (20n)

1 : Vì vèo, tả cái hình dáng gió thổi trên cao.