颻 diêu (19n)

1 : Phiêu diêu 飄颻 phấp phới, tả cái hình dáng gió động vào vật gì.