颭 triển (14n)

1 : Gió động vào vật gì hay vật gì bị gió lay động đều gọi là triển.