顱 lô (25n)

1 : Cái sọ, cái đầu gọi là đầu lô 頭顱 đầu lâu.