顣 túc, xúc (20n)

1 : Tần túc 頻顣 cau mày, tả cái dáng lo buồn. Ta quen đọc là chữ xúc. Cũng như chữ túc 蹙.