顓 chuyên (18n)

1 : Chuyên Húc 顓頊 tên một vị vua họ Cao Dương 高陽 ngày xưa.
2 : Chuyên, cùng nghĩa với chữ chuyên 專. Như chuyên ngu 顓愚 đã ngu lại làm xằng, không bàn không hỏi ai.