顋 tai (18n)

1 : Má, hai bên mặt gọi là tai. Có khi viết là 腮.