顆 khỏa (17n)

1 : Hột, viên. Một cái đồ gì tròn cũng gọi là nhất khỏa 一顆. Phàm đếm vật gì tròn đều dùng chữ khỏa.