頫 phủ, thiếu (15n)

1 : Cúi đầu, nguyên là chữ phủ 俯.
2 : Một âm là thiếu. Cái lễ tương kiến trong khi đi sính các nước lân bang. Nhiều quan đại phu lại gọi là thiếu, ít gọi là sính.