頒 ban, phân (13n)

1 : Ban bố ra, người trên ban phát hay chỉ bảo kẻ dưới gọi là ban.
2 : Ban bạch 頒白 hoa râm, tóc nửa bạc nửa đen gọi là ban bạch.
3 : Chia.
4 : Một âm là phân. Lù lù, tả cái dáng đầu cá to.