頑 ngoan (13n)

1 : Ngu, ương, không biết gì mà lại làm càn gọi là ngoan.
2 : Tham. Như ngoan phu liêm 頑夫廉 kẻ tham hóa liêm.
3 : Chơi đùa.