頏 hàng, kháng (13n)

1 : Hiệt hàng 頡頏 bay liệng, bay bổng lên gọi là hiệt 頡, bay là là xuống gọi là hàng 頏.
2 : Một âm là kháng. Cổ họng.