頎 kì, khẩn (13n)

1 : Dài thườn thượt. Tả cái dáng người dài.
2 : Một âm là khẩn. Xót thương, ái ngại.