響 hưởng (20n)

1 : Tiếng.
2 : Vang. Tiếng động gió vang ứng lại gọi là "hưởng". Có hình thì có "ảnh" 影 bóng, có tiếng thì có vang, cho nên sự gì cảm ứng rõ rệt gọi là "ảnh hưởng" 影響.