韶 thiều (14n)

1 : Tên một khúc nhạc của vua Thuấn nhà Ngu 虞舜.
2 : Tốt đẹp. Như "thiều hoa" 韶華, "thiều quang" 韶光 đều nghĩa là quang cảnh tốt đẹp cả. Cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân cũng gọi là "thiều quang".