音 âm (9n)

1 : Tiếng, tiếng phát lộ ra có điệu trong đục cao thấp gọi là "âm". Tiếng phát ra thành văn cũng gọi là "âm".