韈 vạt, miệt (24n)

1 : Cũng như chữ vạt 襪, ta quen đọc là chữ miệt.