鞹 khuếch, khoác (20n)

1 : Thứ da đã bào sạch lông rồi, da thuộc. Cũng đọc như chữ khoác.