鞬 kiện (18n)

1 : Cái túi đựng cung tên đeo trên mình ngựa.
2 : Chứa, cất.