鞫 cúc (18n)

1 : Xét hỏi kỹ càng. Tra tù cho tỏ hết tội tình gọi là cúc.
2 : Cùng khốn.