鞚 khống (17n)

1 : Dàm ngựa, bộ đồ da đóng đầu ngựa.