靶 bá (13n)

1 : Dây cương da.
2 : Cái đích để bắn.
3 : Chuôi, cán.