靳 cận (13n)

1 : Ngày xưa đóng xe bốn ngựa, hai con ở trong gọi là phục mã 服馬 hay gọi là cận 靳, hai con ở ngoài gọi là tham mã 驂馬. Ngựa tham phải theo ngựa phục mà đi, cho nên cùng theo đuổi nhau không rời gọi là tham cận 驂靳.
2 : Keo lận, trù trừ không dám cho ngay gọi là cận.
3 : Trêu, quấy, đùa làm cho xấu hổ.
4 : Lấy.