靉 ái (26n)

1 : Ái đãi 靉靆 mây kéo đen kịt, mù mịt.
2 : Tên riêng cái kính đeo.