靆 đãi (24n)

1 : Ái đãi 靉靆 mây kéo đen kịt, mù mịt.