靄 ái (24n)

1 : Khí mây. Như yên ái 煙靄 khí mây mù như khói.
2 : Ngùn ngụt.