靂 lịch (23n)

1 : Sét đánh thình lình gọi là phích lịch 霹靂.