霹 phích, tích (21n)

1 : Sét đánh thình lình gọi là phích lịch 霹靂. Ta quen đọc là chữ tích.