霤 lựu (18n)

1 : Nước giọt ranh, nước nhỏ giọt từ mái nhà.
2 : Trung Lựu 中霤 tên thần, một vị thần trong năm vị thần ngày xưa thờ.