雞 kê (18n)

1 : Con gà.
2 : Dâm hiếp đàn ông gọi là kê gian 雞姦. Nguyễn Du 阮攸 : Thâm đồ mật toán thắng phu quân, Ưng thị thần kê đệ nhất nhân 深圖密算勝夫君,應是晨雞第一人 (Vương Thị tượng 王氏像) mưu tính thâm hiểm hơn chồng, đúng là gà mái gáy sáng bậc nhất.